Groepen

Welkom bij groep 7/8!

Wij willen u/jullie hier graag iets vertellen over wat we allemaal in onze klas doen.

De hoogste twee groepen van PCBO Rehoboth bestaan dit jaar uit 23 kinderen:
12 kinderen in groep 8 en 11 kinderen in groep 7. Op maandag en dinsdag staat juf Tineke voor de groep, op woensdag, donderdag en vrijdag  juf Froukina. Juf Carmen loopt dit jaar stage bij ons en zal het laatste half jaar haar LIO-stage bij ons doen.

In groep 7/8 doen we heel veel! Natuurlijk zijn we druk bezig met het rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen, maar daarnaast hebben we ook regelmatig projecten en/of uitjes. Hieronde zullen we jullie hier wat over vertellen.

Snappet
We werken met rekenen op een Chromebook via de methode Snappet, zodat de leerlingen meteen feedback krijgen op de door hen gemaakte opgaves. Daarnaast is Snappet adaptief en past de opgaves dus aan op het niveau van de leerlingen.
Elke leerling heeft een eigen Chromebook, zodat die tevens bij andere vakken ingezet kan worden of voor het gebruik van internet.  De Snappetlessen kunnen ook ingezet worden bij taal en spelling, maar we vinden het belangrijk dat de kinderen leren werken in een schrift en nog voldoende schrijven. 

Werkvormen
In groep 7/8 werken de kinderen veel samen, in wisselende groepjes en soms ook zelfstandig in de klas of op het lesplein. We maken veel gebruik van coöperatieve werkvormen. 
Een paar dagen per week werken we met een dagtaak, waarbij de leerlingen leren om hun dag helemaal zelf in te plannen. Wanneer een kind klaar is met het 'verplichte' werk, kunnen ze iets kiezen van het keuzewerk.

In de bovenbouw krijgen de kinderen wekelijks huiswerk mee, zodat ze goed worden voorbereid op het voortgezet onderwijs.

Andere vakken
Naast taal, lspelling en rekenen krijgen de kinderen van groep 7/8 les in vakken als: Engels, Frysk, verkeer, (begrijpend) lezen, gymnastiek, tekenen, techniek en handvaardigheid. De lessen worden gegeven via actuele en moderne methodes. De vakken Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur worden geïntergreerd gegeven via de methode Blink. De kinderen werken projectgewijs aan een onderwerp. Deze methode past goed bij de 21-eeuwse vaardigheden, omdat ze zelf een onderzoeksvraag moeten bedenken en de leraar een coachende rol heeft.
Elk jaar houden de kinderen een spreekbeurt en maken ze een werkstuk.
De computer neemt ook een grote plaats in binnen het onderwijs. Zo helpt de computer de leerlingen bij het leren van de spellingswoorden en rekensommen, maar leren de kinderen ook veilig internetten en omgaan met sociale media.

We sluiten elke ochtend af met een Bijbelverhaal en bijbehorende liedjes.
 
Andere activiteiten
Naast al deze schoolse vakken is er in de bovenbouw veel tijd gereserveerd voor buitenschoolse activiteiten en uitstapjes. Zo doen wij elk jaar mee aan de biologiedag, bezoeken wij (theater)voorstellingen of musea, doen we ons best op het schoolvoetbal- en/of korfbaltoernooi, doen we mee aan de kinderpostzegelactie en nog veel meer. De kinderen van groep 7/8 doen eens in de 2 jaar mee aan het Jeugd EHBO Examen. De kinderen oefenen het aanleggen van verbandjes, leren wat je moet doen bij een bloedneus en nog veel meer zaken die met EHBO te maken hebben. 
Groep 7/8 moet daarnaast nog het praktisch en theoretisch verkeersexamen halen. Dit doen we ook eens in de 2 jaar (om en om met EHBO). Het praktische gedeelte vindt met de fiets in Ureterp plaats, het theoretische gedeelte op school. 
Eens in de 2 jaar voert de bovenbouw een musical op voor de hele school.

Toetsen
Naast de methodetoetsen (taal, spelling, Engels, topo, begijpend lezen) maken de kinderen de toetsen die behoren bij ons leerlingvolgsysteem van IEP (rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen), zodat we de ontwikkeling van de kinderen goed in kaart kunnen brengen.
In groep 8 maken de kinderen een eindtoets, de IEP eind-toets. Deze test is in april.

Schoolreisjes
Groep 7/8 gaat het ene jaar op 3 dagen kamp en het andere jaar een dag naar Amsterdam.
Dit jaar is het kamp in Heech weer aan de beurt.

Tot ziens in groep 7/8!!

Hieronder extra informatie over het werken met Snappet en Blink

https://nl.snappet.org/informatie/over-snappet/

http://www.blinkwereld.nl