Groepen

Welkom bij groep 7/8!

Groep 7 en 8 bestaat dit jaar uit 12 leerlingen! 

In groep 7/8 doen we heel veel! Natuurlijk zijn we druk bezig met het rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen, maar daarnaast hebben we ook regelmatig projecten en/of uitjes. Hieronder zullen we jullie hier wat over vertellen.

Elke leerling heeft een eigen Chromebook, die bij diverse vakken ingezet kan worden of voor het gebruik van internet.  

Werkvormen
In groep 7/8 werken de kinderen veel samen, in wisselende groepjes en soms ook zelfstandig in de klas of op het lesplein. We maken veel gebruik van coöperatieve werkvormen. 
We werken met een weekschema. Op dit weekschema staan de lessen en het lesdoel vermeld. Ook staan er lessen op die de leerlingen zelf moeten inplannen. Op deze manier worden de leerlingen meegenomen in hun eigen leerproces. Ze leren eigen beslissingen nemen ten aanzien van hun eigen werk. Eigenaarschap. Tijdens kindgesprekken die regelmatig plaatsvinden, wordt dit werk besproken, hoe hebben zij het werken ervaren, wat ging er goed, waar lopen ze nog tegen aan? Wat willen ze nog leren? Wat hebben ze gehoord, gezien, geleerd, gevoeld en beleefd! 

In de bovenbouw krijgen de kinderen wekelijks huiswerk mee, zodat ze goed worden voorbereid op het voortgezet onderwijs.

Andere vakken
Naast taal, spelling en rekenen krijgen de kinderen van groep 7/8 les in vakken als: Engels, Frysk, verkeer, (begrijpend) lezen, gymnastiek, tekenen, techniek en handvaardigheid. De lessen worden gegeven via actuele en moderne methodes. De vakken Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur worden geïntergreerd gegeven via de methode 4XWijzer. De kinderen werken projectgewijs aan een onderwerp. Deze methode past goed bij de 21-eeuwse vaardigheden, omdat ze zelf een onderzoeksvraag moeten bedenken en de leraar een coachende rol heeft. 

We leren op school ook over wie wij zijn als persoon, tijdens de lessen van Kanjertraining maar ook tijdens de lessen over talenten. Wat zijn mijn talenten? Hoe kan ik die talenten inzetten op school?

De computer neemt ook een grote plaats in binnen het onderwijs. Zo helpt de computer de leerlingen bij het leren van de spellingswoorden en rekensommen, maar leren de kinderen ook veilig internetten en omgaan met sociale media.

We sluiten elke ochtend af met een Bijbelverhaal en bijbehorende liedjes.
 
Andere activiteiten
Naast al deze schoolse vakken is er in de bovenbouw veel tijd gereserveerd voor buitenschoolse activiteiten en uitstapjes. Zo doen wij elk jaar mee aan de biologiedag, bezoeken wij (theater)voorstellingen of musea. Ook doen we mee aan het schoolvoetbaltoernooi wat voor alle scholen in Opsterland wordt georganiseerd. 
Groep 7/8 moet daarnaast nog het praktisch en theoretisch verkeersexamen halen. Dit doen we ook eens in de 2 jaar. Het praktische gedeelte vindt met de fiets in Ureterp plaats, het theoretische gedeelte op school. 
Eens in de 2 jaar voert de bovenbouw een musical op voor de hele school.

Toetsen
Naast de methodetoetsen (taal, spelling, Engels, topo, begijpend lezen) maken de kinderen de toetsen die behoren bij ons leerlingvolgsysteem van IEP (rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen), zodat we de ontwikkeling van de kinderen goed in kaart kunnen brengen.
In groep 8 maken de kinderen een doorstroomtoetstoets,. 

Schoolreisjes
Groep 7/8 gaat het ene jaar 3 dagen op kamp en het andere jaar een dag naar Amsterdam.
Dit jaar gaan we met de trein naar Amsterdam.

Zijn er vragen? Kom gerust even bij de juffen langs!

Tot ziens in groep 7/8!!