Groepen

Welkom bij groep 7/8!

Wij willen u/jullie hier graag iets vertellen over wat we allemaal in onze klas doen.

De hoogste twee groepen van PCBO Rehoboth bestaan dit jaar uit 21 kinderen:
9 kinderen in groep 8 en 12 kinderen in groep 7. Op maandag en dinsdag staat juf Tineke voor de groep, op woensdag, donderdag en vrijdag  juf Froukina. 

In de bovenbouw werken we met een weektaak. Dit betekent dat de kinderen aan het begin van de week in hun eigen agenda noteren wat ze voor die week moeten doen. 's Ochtends mogen ze hier dan zelfstandig mee aan het werk.  De uitleglessen zijn wel op vaste momenten.  Wanneer een kind klaar is met het reguliere werk, mogen ze iets kiezen van het keuzewerk.
Deze manier van werken leert de kinderen zelfstandig te werken, te plannen, samenwerken en zelf hun tijd in te delen. In de bovenbouw krijgen de kinderen ook al geregeld huiswerk mee, zodat ze goed worden voorbereid op het voortgezet onderwijs.


Snappet
De kinderen werken bij de rekenlessen op de Snappet, dit is een tablet waarbij de leerlingen meteen feedback krijgen op de op hen gemaakte opgaves. Daarnaast is Snappet adaptief en past de opgaves dus aan op het niveau van de leerlingen.

Andere vakken
Naast taal en rekenen krijgen de kinderen van groep 7/8 les in vakken als: aardrijkskunde, Engels, Frysk, biologie, geschiedenis, verkeer, begrijpend lezen, gymnastiek, tekenen, techniek en handvaardigheid. Elk jaar houden de kinderen een spreekbeurt en maken ze een werkstuk. De computer neemt ook een grote plaats in binnen het onderwijs. Zo helpt de computer de leerlingen bij het leren van de spellingswoorden en rekensommen, maar leren de kinderen ook veilig internetten en omgaan met sociale media.

We sluiten elke ochtend af met een Bijbelverhaal en bijbehorende liedjes.


 
Andere activiteiten
Naast al deze schoolse vakken is er in de bovenbouw ook veel tijd gereserveerd voor buitenschoolse activiteiten en uitstapjes. Zo doen wij om het jaar mee aan de biologiedag, bezoeken wij (theater)voorstellingen of musea, doen we ons best op het schoolvoetbal- en korfbaltoernooi, doen we mee aan de kinderpostzegelactie en nog veel meer. De kinderen van groep 7/8 doen eens in de 2 jaar mee aan het Jeugd EHBO Examen. De kinderen oefenen het aanleggen van verbandjes, leren wat je moet doen bij een bloedneus en nog veel meer zaken die met EHBO te maken hebben. De lessenserie wordt afgesloten met een echt examen.Groep 7/8 moet daarnaast nog het praktisch en theoretisch verkeersexamen halen. Dit doen we ook eens in de 2 jaar (om en om met EHBO). Het praktische gedeelte vindt met de fiets in Ureterp plaats, het theoretische gedeelte op school.

In groep 8 maken de kinderen een eindtoets, de IEP toets. Deze test is in april.
Eens in de 2 jaar voert de bovenbouw een musical op voor de hele school.


Schoolreisjes
Groep 7/8 gaat het ene jaar op 3 dagen kamp en het andere jaar een dag naar Amsterdam. Dit jaar is de treinreis weer aan de beurt.

Tot ziens in groep 7/8!!